STORE POLICY

 BOHOME תקנון חברת

כל הרוכש מוצר באתר הנ"ל, רשאי לבטל את העסקה, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק")..

"הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו"

 

ביטול/ החלפה/ החזרת מוצר לרוכש באתר

ניתן לבטל עסקה בגין מוצר אשר נרכש באתר, באמצעות הודעה מסודרת בכתב לחברה.

על הרוכש לפרט בהודעת הביטול את שמו המלא ומספר תעודת זהות שיפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות (להלן: "הודעת הביטול").

 

זמני הודעת הביטול

החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב (כמפורט בסעיף 14ג' לחוק), לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק.

יובהר מיד, כי על המוצר להיות מוחזר לחברה באריזה המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם.

ביטול עסקה בעקבות פגם או אי התאמה

 

בביטול עסקה בעקבות פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם וזאת, ככל שולם. ככל ששולם, תבטל החברה את החיוב בשלב העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. 

ביטול העסקה או בקשת החלפה תעשה באמצעות משלוח בכפוף לתנאי דואר ישאל.

כיצד? הודעת הביטול/ החלפה

על הרוכש לשלוח הודעת מייל דרך כתובת המייל.

החזרת המוצר לחברה תעשה על ידי הלקוח על פי הוראות החוק.

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר

בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם וזאת, ככל ששולם. ככל ששולם, תבטל החברה את החיוב, תמסור עותק מהודעת הביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו.

 

על הרוכש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה בצירוף חשבונית מקור. 

זיכוי או שובר תשלום מראש יהיה תקף למשך 24 חודשים מיום הוצאתו, ובאחריותו הבלעדית של הלקוח.

שימו לב, לא יהא ניתן לשחזר זיכוי שאבד.

החזרה או החלפת מוצר תתאפשר עד 14 ימים ממועד האספקה וזאת באמצעות הצגת חשבונית מקורית, פתק החלפה, או כל הוכחה אחרת שתניח את דעתה של החברה לגבי עצם ביצוע העסקה, מועד ביצועה, הסכום ששולם בגינה ואמצעי התשלום.

 

שימו לב

החברה תקבל להחלפה/החזרה רק מוצרים שלמים שלא נפגמו, באריזתם המקורית ובלבד שבמוצרים לא נעשה כל שימוש.

ביטול עסקאות שנעשו בכרטיסי אשראי

בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 1.9% נוספים לדמי הביטול שפורטו לעיל.

 

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.חברת בוהום שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון.